Rexistro ofertantes

Por favor, complete os seguintes datos para proceder ao seu rexistro:

Datos de usuario

Datos facturación

Non se realizará cargo algún ao rexistrarse. Os datos de facturación son necesarios para que se poida emitir factura en caso de adxudicación dun lote. Consulte a política de facturación aquí